Bonums forretningsbetingelser

Disse forretningsbetingelser gælder for alle Bonums opdrag, medmindre andet er aftalt med klienten (”Klienten”).

Opdraget

Bonums opdrag omfatter juridisk rådgivning og afgrænses i samarbejde med Klienten.

Instrukser

Bonum agerer på grundlag af og i overensstemmelse med Klientens instrukser. Vi er berettiget til at nægte at efterkomme en instruks, såfremt dette ville krænke lovgivning eller andre regler, f.eks. om “god advokatskik”.

Kommunikation

Bonum indestår ikke for, at fortrolighed kan opretholdes ved ekstern kommunikation, herunder i form af e-mail og telefax.

Konflikter

Bonum undersøger forud for opstarten af et opdrag, om der foreligger interessekonflikter, som medfører, at Bonum er afskåret fra at repræsentere Klienten. Relevante forhold drøftes i givet fald med Klienten, inden sagsbehandlingen påbegyndes.

Opdraget forhindrer ikke, at Bonum, med respekt af gældende interessekonfliktregler, kan rådgive andre virksomheder inden for samme branche som Klientens.

Klienten er bekendt med, at Thomas Tofte Hansen, der er medejer af og advokat hos Bonum, tillige er medejer af Tofte & Co, der blandt andet leverer ydelser inden for corporate finance og kapitalrejsning.

Kreditoplysninger

Bonum er berettiget til at undersøge Klientens kreditværdighed. Dette sker ved indhentelse af oplysninger fra kreditoplysningsbureauer, herunder betalingsanmærkninger og kreditratings.

Fortrolighed

Bonum er underlagt fortrolighedsforpligtelse i forhold til de oplysninger, som vi modtager. Denne fortrolighedsforpligtelse gælder også efter opdragets afslutning.

Fortrolighedsforpligtelsen gælder med respekt af regler, som pålægger Bonum oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder eller andre, herunder “hvidvaskningsreglerne”.

Bemanding

En eller flere partnere vil være Klientens primære kontaktperson(er). Den sagsansvarlige partner træffer afgørelse om inddragelse af andre partnere, advokater m.v.

Honorar

Bonums honorar fastsættes på grundlag af ressourceforbruget og af den værdi, som Bonums rådgivning har tilført opdraget. Der er tale om en samlet vurdering, hvori bl.a. følgende elementer indgår:

Det anvendte tidsforbrug, anvendt specialkompetence og opdragets kompleksitet, om opdraget har nødvendiggjort indsats under betydeligt tidspres eller uden for normal arbejdstid, den interesse opdraget repræsenterer for Klienten, det ansvar der er forbundet med opdraget og det opnåede resultat.

Honoraret tillægges moms, medmindre der gælder særlige undtagelser i henhold til gældende lovgivning.

Betalingsbetingelser er 14 dage, hvorefter der kan beregnes morarenter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Dækning af omkostninger

Bonum er ikke forpligtet til at afholde udlæg på vegne af Klienten.

Afholdte omkostninger, herunder større fotokopieringsopgaver og rejseomkostninger, debiteres Klienten.

Opdragets varighed

Klienten såvel som Bonum kan til enhver tid bringe opdraget til ophør. Bonums opsigelse vil i givet fald ske med respekt af de Advokatetiske Regler, som bestemmer, at en advokat ikke må udtræde af en sag på en sådan måde og under sådanne omstændigheder, at klienten afskæres fra rettidigt og uden anden skadevirkning at søge anden juridisk bistand.

Såfremt et opdrag bringes til ophør før dets ordinære afslutning, vil Bonum være berettiget til honorar og omkostningsgodtgørelse for tiden frem til, at opdraget bringes til ophør.

Ansvarsbegrænsning

Bonum er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler for eventuelt tab, som rådgivningen måtte påføre Klienten, med de nedenfor anførte begrænsninger.

Bonums ansvar omfatter ikke ansvar for driftstab, tidstab, avancetab, goodwill eller lignende indirekte tab. Derudover gælder følgende begrænsninger i Bonums ansvar:

I. Bonums ansvar for rådgivning i forbindelse med opdraget kan ikke overstige kr. 2.5 mio.
II. Klienten kan alene rejse krav mod Bonum og således ikke mod den enkelte partner eller andre juridiske medarbejdere.

Som danske advokater rådgiver Bonum alene om danske juridiske forhold. Såfremt opdraget involverer udenlandsk lovgivning, anbefaler Bonum, at Klienten engagerer lokale advokater. Bonums involvering i sådanne dele af opdraget skal ikke anses for rådgivning om udenlandske retsforhold.

Bonum er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af Klientens øvrige rådgivere, herunder uanset om sådanne rådgivere er engageret med Bonums bistand.

Arkivering

Sagsakter opbevares på arkiv i tre år regnet fra opdragets afslutning, hvorefter de makuleres.

Markedsføring

Bonum kan i sin markedsføring henvise til, at Bonum har fungeret som advokat for Klienten i relation til opdraget, når dette er afsluttet og offentlig kendt.

Lovvalg og klager

I tilfælde af utilfredshed med Bonums rådgivning eller behandling af sagen i øvrigt kan Klienten til enhver tid kontakte enten den ansvarlige partner eller Bonums Managing Partner.

Bonum er underlagt de Advokatetiske Regler, som udstedes af Advokatsamfundet. Klienten kan indbringe klager over vores rådgivning og det beregnede salær for Advokatrådet/ Advokatnævnet. De Advokatetiske Regler kan findes på www.advokatsamfundet.dk.

Eventuelle tvister om Bonums rådgivning er undergivet dansk ret og danske domstoles enekompetence.


Klientoplysinger

Kravene om klientoplysninger ifølge de advokatetiske regler pkt. 3.3 fremgår nedenfor.

Bonums advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og registreret i og medlem af Advokatsamfundet.

Kontaktoplysninger:

Bonum Advokatanpartsselskab
Thad Jones Vej 10, 3. tv.
2450 København SV
Danmark
E-mail: [email protected]
Tlf.: +45 21 53 69 01
CVR nr. 35483179

Forsikring

Bonum har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.
Bonums ansvarsforsikring og garanti er tegnet i HDI-Gerling Forsikring Indiakaj 6, 1.sal, 2100 København Ø.

Lovvalg og værneting

Eventuelle tvister om Bonums rådgivning er undergivet dansk ret og danske domstoles enekompetence.

Offentlig og forsikringsdækket retshjælp

Når Bonum påtager sig en opgave for en klient, undersøger Bonum i hvilket omfang, der kan opnås offentlig eller forsikringsmæssig retshjælp ifølge gældende lov eller forsikring tegnet af klienten. Hvis salær skal udredes foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller forsikringsselskab, vil klienten blive orienteret om principperne for fastsættelse af vederlaget mv. og om de mulige konsekvenser for klienten.

De advokatetiske regler

Alle danske advokater er underlagt retsplejelovens regler om bl.a. god advokatskik. Advokatrådet fører tilsyn med overholdelsen af god advokatskik og har udarbejdet de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik.
Advokatnævnet påser overholdelsen af god advokatskik og kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes.

God advokatskik er en adfærdsnorm, som bl.a. rummer regler om:

  • tavshedspligt: pålægger advokater og deres medarbejdere fortrolighed i forhold til oplysninger modtaget gennem deres arbejde.
  • interessekonflikter: situationer, hvor advokaten ikke kan rådgive en klient uden at komme i konflikt med andre interesser.

Man kan læse mere om de advokatetiske regler og Advokatrådet på Advokatsamfundets hjemmeside. På Advokatnævnets hjemmeside kan man læse mere om god advokatskik og klageadgang mv.

Forbud mod insiderhandel

Alle medarbejdere hos Bonum er pålagt interne regler, som opfylder de krav, der stilles i lov om værdipapirhandel om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og om restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

Forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

Bonum er desuden underlagt lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Loven forpligter Bonum til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger i fem år. Derfor skal klienter oplyse navn, adresse og CPR- eller CVR-nr. ved oprettelsen af en sag og i fornødent omfang vise dokumentation herfor. For selskabers vedkommende skal der tillige foreligge oplysninger og dokumentation for reelle ejerforhold.

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme forpligter desuden Bonum til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse kan Bonum også være forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet.


Betalingsoplysninger

Sydbank
Kgs. Nytorv 30
DK-1050 København K

Overførsler fra Danmark

(Drift – angiv faktura nr.)
Reg.nr.: 8075
Kontonr.: 0001411226

(Klient – angiv klientnavn eller sagsnummer)
Reg.nr.: 8075
Kontonr.: 0001411234

Overførsler fra udlandet

(Drift – angiv faktura nr.)
IBAN: DK3580750001411226
BIC/SWIFT: SYBKDK22

(Klient – angiv klientnavn eller sagsnummer)
IBAN: DK1380750001411234
BIC/SWIFT: SYBKDK22

Vores CVR-nr. (VAT no.): 35483179